1.Thông tin Phòng Khám: Phiếu khám:
Phòng khám:
Địa chỉ:
Bác sĩ:
Bác sĩ CĐ:
2.Thông tin Khách hàng: Họ tên:
Năm sinh:    Giới tính:
MBN (ID): X    SĐT:
Địa chỉ:
Chẩn đoán:

Đề nghị:
Hình Chọn hình Xóa
    [ Import vùng khảo sát tại tab "Form mẫu" ]
1.Thông tin:
Họ và tên: Năm sinh: Giới tính:
ID: Địa chỉ: Số ĐT:
Bác sĩ chỉ định:
Chẩn đoán:
2.Mô tả:
Vùng khảo sát:
KẾT LUẬN:
ĐỀ NGHỊ:


Bác Sĩ
1.Thông tin:
Họ và tên: Năm sinh: Giới tính:
Địa chỉ: ID: Số ĐT:
Bác sĩ chỉ định:
Chẩn đoán:
2.Mô tả:
Vùng khảo sát:


KẾT LUẬN:
ĐỀ NGHỊ: *Nhớ mang theo phiếu này khi tái khám


Bác Sĩ
image
image
image
image
1.Thông tin:
Họ và tên: Năm sinh:
Giới tính: ID: Số ĐT:
Địa chỉ:
Bác sĩ chỉ định:
Chẩn đoán: 2.Mô tả:
Vùng khảo sát:
KẾT LUẬN:

ĐỀ NGHỊ:


Bác Sĩ
1.Thông tin:
Họ và tên: Năm sinh: Giới tính:
Địa chỉ: ID: Số ĐT:
Bác sĩ chỉ định:
Chẩn đoán:
2.Mô tả:
Vùng khảo sát:


KẾT LUẬN:

ĐỀ NGHỊ: *Nhớ mang theo phiếu này khi tái khám


Bác Sĩ
image
image
image
image

  Xuất excel       Xóa thống kê           Số lượng:
STT
Ngày khám
ID
Họ và tên
Năm sinh
Giới tính
Kết Luận
STT Ngày khám Địa chỉ ID Họ và tên Năm sinh Giới tính Vùng khảo sát Mô tả Kết luận
Xuất excel       Xóa danh sách